ป้าย
นายทวีศักดิ์   จันอุทัย
การศึกษา
       บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ1)
เข้าสู่วงการลีลาศ

       ต้นปี พ.ศ. 2553   
ผลงาน
       ผลงานแรก เข้าแข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 (นอกรอบมหกรรม) ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
             ได้รับรางวัล ดังนี้
                         1. รางวัล ชนะเลิศ ประเภท Standard Class E Tango
                         2. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ประเภท Standard Class E Waltz
                    
       ผลงานที่สอง เข้าแข่งขันการประกวดลีลาศ เยาวชน ผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ ชิงถ้วยพระราชทาน 5 พระองค์ โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
             ได้รับรางวัล ดังนี้
                        รางวัล รุ่นพิเศษ ประเภท Show Dance จังหวะ Waltz