อาจารย์ภูวศิษฐ์(อานนท์) มณีช่วง

Associate and Licentiate (Standard & Latin American) T.A.T.D Thailand Associate (Standard & Latin American) F.A.T.D Austrarla, Assciate(Standard & Latin American) I.D.T.A England

CHAMPION SINGAPORE DANCE MASTERS INTERNATIONAL
BALLROOM & LATIN DANCING 2005-2006

อ.ภูวศิษฐ์(อานนท์) เข้าวงการลีลาศ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2543 สนใจลีลาศเพื่อเป็น การออกกำลังกาย นันทนาการ และพัฒนาบุคลิกภาพ ต่อมาได้รับการ สนับสนุนจากครูอาจารย์จึงเข้ารับการ อบบรมด้านวิชาการทั้งจาก สมาคมครูลีลาศแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย ด้วย ความสนใจจึงลงคอร์สเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆจนได้รับวุฒิบัตร และสอบ ผ่านได้รับประกาศนียบัตรขั้นต่างๆ ต่อมาจึงได้จึงได้เป็นตัวแทนประเทศจาก สมาคมครูลีลาศแห่งประเทศไทยทำการ แข่งขันในระดับ International Dance Sport ทั้งประเภท Ballroom(Standard) และ Latin American จนถึงปัจจุบัน